Välkommen till Stasi och KGB land – 29!

Först några kommentarer till Ingvar Åkesson och hans olika utspel.

Är det INTE MÄRKLIGT att en generaldirektör för en statlig myndighet som ju bara skall verkställa det uppdrag myndigheten har fått i regleringsbrevet och i enlighet med svensk lag, är den som oftast är ute och (naturligtvis) försvarar och debatterar. Medans den regering och riksdagsledamöterna som ligger bakom beslutet är antingen knäpptysta eller så idiotförklarar de hela svenska folket med att vi INTE har förstått någonting.

Och vad det gäller hans uttalande om de 103 svenskar som finns på listan (se mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 28! där namnen finns och Välkommen till Stasi och KGB land – 26!). Så säger han att ingen avlyssning av dessa har skett då de INTE HAR TELEFONAVLYSSNATS:

Goddag Yxskaft herr generaldirektör!

Alltså, FRA skall BARA SPANA PÅ ”YTTRE HOT” och INTE ”ENSKILDA PERSONER”. Och ALL ÖVERSKOTTSINFORMATION SKALL OMEDELBART RADERAS enligt vad Åkeson och FRA säger att deras regler är.

Så hur kommer det sig då att DESSA PERSONER 14 år SENARE FORTFARANDE FINNS MED I ETT REGISTER???? I BROTT MOT ALLT SOM FRA lagens försvarare säger INTE SKER och INTE KAN förekomma?????

Och så begär dessa politiker och FRA ATT VI SKALL LITA PÅ DEM! Tror inte det!

Det har varit så många direkta lögner, halv- och kvartssanningar, glidningar och omskrivningar och försök att blanda bort korten. Och ovanpå allt detta så har dessutom dessa intälägänta politiker idiot förklarat hela svenska folket genom att envist påstå att vi fått allt om bakfoten och inte förstår någonting.

Om det är några som förstår något så är det det svenska folket. Vi förstår mycket väl när våra grundläggande demokratiska rättigheter och integritet blir fråntagen oss.

Åkesson inlägg finns här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1471205.svd

Jag ser även att min chef, Carl Bildt, fortsätter med sina ovanligt ”mindre intelligenta” inlägg för att uttrycka saken milt. Och försvarar FRA lagen och Åkesson Fri med FRA 5 och säger att Åkesson ”rätta till en del av de värsta av de missuppfattningar som frodas”.

Nej, det är inga ”missuppfattningar som frodas”. Det är ett försvar för fundamentala demokratiska principer och rättigheter och vår integritet. Som ni politiker FÖR LÄNGE SEDAN HAR ÖVERGETT OCH GLÖMT. Och som ni nu vill ta ifrån oss vanliga medborgare. Så enkelt är det.

Sedan till alla dessa ”modiga” politiker som nu 1 månad senare ”plötsligt” ångrar sig.

(Se mina inlägg.Välkommen till Stasi och KGB land – 27!Välkommen till Stasi och KGB land – 25!Välkommen till Stasi och KGB land – 22!Välkommen till Stasi och KGB land – 21!)

Här kommer först en ledare i dagens Allehanda. Som för en månad sedan efterfrågade ett klart ställningstagande MOT FRA lagen från de borgerliga riksdagsledamöterna från västernorrland. Och INGEN RÖSTADE NEJ.

Och sedan Solveig Hellquist (fp) inlägg i samma tidning. Där hon rakryggat tar avstånd från sitt agerande för en månad sedan. Och detta skall hon ha all heder för. Hon verkar äntligen förstå vilket demokratiskt haveri som politikena i Sveriges riksdag ställt till med.

”Jag bidrog till att fatta ett beslut som i stora delar var både feltänkt och felmotiverat.” Och hur jag – en folkvald liberal – kom att bli delaktig i ett beslut som i så många avseenden strider mot grundläggande liberala värderingar. Det är ett politiskt agerande som i demokratins namn måste förklaras, granskas och ifrågasättas”.

Ledaren i Allehanda finns här:

http://allehanda.se/avdelning/opinion/29598

”2008-07-19 11:27

Äntligen, Hellquist

Inför omröstningen om FRA-lagen efterfrågade Tidningen Ångermanlands liberala ledarsida ett klart ställningstagande mot lagen från de borgerliga riksdagsledamöterna i Västernorrland.

Något sådant kom inte.

Var det inte -inga kommentarer- eller korta -jag röstar som partiet–svar, så visades det prov på dålig kunskap i själva sakfrågan; Lars Lindén (kd) och Birgitta Sellén (c) erkände i Sundsvalls Tidning att de inte hade någon koll på vad FRA-lagen handlade om.

När det blev dags för omröstning i riksdagen, den 18 juni, valde Lindén och Sellén ändå att rösta för lagen, precis som Bertil Kjellberg (m) och Lena Asplund (m). Folkpartisten Solveig Hellquist blev -utkvittad- och deltog därför inte i omröstningen.

Sedan har det varit tyst från alla fem, i alla fall i den här frågan.

Nu har dock en av de borgerliga riksdagsledamöterna i länet äntligen insett att FRA-lagen, i dess nuvarande form, är ett hot mot svenskars integritet och rättssäkerhet.

Tillsammans med fem andra kvinnliga folkpartister tar Solveig Hellquist nu tydligt ställning mot FRA-lagen och vill se den rivas upp. I en debattartikel här i tidningen i dag (se nedan) förklarar hon sina ställningstaganden och konstaterar också att hon och många andra ledamöter inte agerade som de borde ha gjort den 18 juni.

Självfallet hade det varit bättre om Solveig Hellquist och de andra folkpartisterna hade tagit ställning betydligt tidigare; det var mycket hemlighetsmakeri inför omröstningen, och när det väl gällde var det bara en av de sex -utbrytarna-, Camilla Lindberg, som hade modet att trycka på nej-knappen.

Det tyder dock ändå på ett stort mått av civilkurage från Hellquists sida att hon nu vågar ta ställning mot sin egen partiledning och regering. Hennes agerande förtjänar respekt, trots att det kommer sent.

Nu finns inte längre en riksdagsmajoritet för lagen och det blir därför allt svårare för regeringen att ignorera kritiken.

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) säger sig dock inte vara imponerad av folkpartisternas protester. Till Expressens nätupplaga sade han i går:

– Vi hade samma debatt i våras och när det kom till kritan höll alliansen. Jag kan bara konstatera att riksdagen röstade igenom en lag för en månad sen och att alliansen har levererat.

Men snälla nån.

Kan inte någon berätta för Tolgfors att FRA-lagen inte är något som alliansen ska skryta med över att ha ”levererat”?

Lite ödmjukhet och lyhördhet vore på sin plats.

Solveig Hellquist och några av hennes partikamrater har i alla fall visat det.

ANDERS RÖNMARK”

__________________________________________________ 

Solveig Hellquist (fp) inlägg finns här:

http://allehanda.se/avdelning/opinion/29596

”Min passiva röst i FRA-frågan var ett svek

HÄRNÖSAND. Jag bidrog till att fatta ett beslut som i stora delar var både feltänkt och felmotiverat. Det skriver i dag riksdagsledamoten Solveig Hellquist (fp), som nu uppmanar regeringen att riva upp FRA-lagen.

Efter riksdagens beslut om FRA-lagen för en månad sedan känner jag ett behov av att redogöra för hur jag – en folkvald liberal – kom att bli delaktig i ett beslut som i så många avseenden strider mot grundläggande liberala värderingar. Det är ett politiskt agerande som i demokratins namn måste förklaras, granskas och ifrågasättas.

Som en av 349 riksdagsledamöter hade jag möjlighet att medverka till att stoppa denna lag. Det var en dag då varje liberalt sinnad ledamots omdöme, övertygelse och psykologiska beredskap sattes på prov. Sällan har det varit så tydligt att varje röst räknas. Jag kom själv att påverka utfallet av omröstningen – inte genom att aktivt trycka på ja- nej- eller avståknappen, utan genom att vara frånvarande när beslutet fattades.

Frågan är om det är acceptabelt att cirka en femtedel av riksdagsledamöterna inte aktivt deltog i en omröstning som så tydligt berör de grundläggande fri- och rättigheterna?

Varje försök att i efterhand uttrycka ånger över att som parlamentariker i en av världens mest utvecklade demokratier ha bidragit till att fatta ett beslut som i stora delar var både feltänkt och felmotiverat faller idag platt. Som folkvalda förväntas vi ta med dessa aspekter i beräkningen innan vi fattar svåra och obekväma beslut – inte efteråt.

Det jag har att säga ska därför inte ses som ett rättfärdigande eller försenad pudel, utan som en problematisering och ett uppmärksammande av aspekter på FRA-beslutet som i alltför hög grad försummats i diskussionen.

Beslutet aktualiserar nämligen inte bara frågan om hur långt vi är beredda att gå i kompromissandet med liberala värden i en tid som sägs präglas av oidentifierade hot. Det handlar också om hur vårt demokratiska system är organiserat när det gäller att hantera beslut som innebär begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Min avgörande invändning mot FRA-lagen är att man frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta ska kunna utsättas för integritetskränkningar av staten.

För att överge grundläggande liberala värderingar, som det varit fråga om i detta fall, krävs att man har mycket på fötterna. Skyddet mot intrång i privatlivet är just ett sådant värde. De politiska argumenten måste vara betydligt starkare och bättre underbyggda än vad som varit fallet i fråga om FRA-lagen.

Om Försvarets Radioanstalt ges så vida befogenheter att signalspana utan att det finns förståelse och förtroende för detta hos medborgarna, undergrävs dessutom tilltron till våra myndigheter, vilket i sig är ett potentiellt hot mot vår demokrati.

Jag hade inte begärt att bli utkvittad vid omröstningen men blev utkvittad för att röstbalansen mellan blocken skulle bevaras. Mitt medgivande till detta innebar i praktiken att jag blev en passiv representant för alliansens ja-linje.

Det gör mig inte mindre medansvarig för beslutet, men försvårar onekligen det ansvarsutkrävande som är så centralt för en fungerande demokrati och riskerar att undergräva det politiska systemets trovärdighet.

Därför anser jag att det i framtiden bör ställas högre krav på riksdagsledamöters närvaro då beslut som har bäring på grundläggande fri- och rättigheter ska fattas. Jag skulle vilja se samma närvaro som när riksdagen öppnar sitt riksmöte.

Att i efterhand be svenska folket, mina väljare, de politiska ungdomsförbunden, gräsrötter och lokalavdelningar inom Folkpartiet, oppositionen, Advokatsamfundet, Säpo och Rikspolisstyrelsen, Lagrådet, Journalistförbundet, den samlade pressen med flera om ursäkt för att jag -fegade ur- genom att låta mig bli utkvittad är tyvärr vare sig möjligt eller trovärdigt.

Att under höstens riksdagsarbete göra vad jag kan för att FRA-lagen ska rivas upp är däremot förpliktande.

Min – liksom många andra liberalers förhoppning – är att regeringen visar lyhördhet och river upp FRA-lagen.

Vi bör i riksdagen arbeta för en bred och hållbar uppgörelse om hur signalspaningen ska lagregleras utan att kompromissa bort rättssäkerheten och den personliga integriteten.

Bara på detta sätt kan vi framdeles betrakta oss som trovärdiga liberaler.

Solveig Hellquist (fp)

Riksdagsledamot från Västernorrland”

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

5 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land – 29!”

 1. Välkommen till Stasi och KGB land -31! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] inlägg om de 103 svenskarna på FRA:s lista och Åkessons olika utspel (se mina tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 29!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 28! där namnen finns och Välkommen till Stasi och KGB […]

 2. Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Den förbjudna detaljen i Birgittas artikel Says:

  […] har sågat honom förtjänstfullt så jag ska inte göra det två dagar senare. Jag har inget att lägga […]

 3. Välkommen till Stasi och KGB land - 33! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] även mina tidigare inlägg:Välkommen till Stasi och KGB land -31!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 29!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 28! där namnen finns och Välkommen till Stasi och KGB […]

 4. Välkommen till Stasi och KGB land - 37! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Mera snömos i kubik och kvadrat. (Se även bl.a. mina tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 29!) […]

 5. Välkommen till Stasi och KGB land - 51! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] – 23!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 24!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 27!, Välkommen till Stasi och KGB land – 29!,  Välkommen till Stasi och KGB land -30!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 35!,  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: