Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt

Som ett komplement till mitt inlägg Wind Power Exposed: The Renewable Energy Source is Expensive, Unreliable and Won’t Save Natural Gas. – And emits more CO2 than thought kommer här aktuell driftstatistik från de svenska vindkraftverken från de senaste 30 dagarna.

Översikt

Antal verk

789

 

 

 

Ej rapporterade

80

 

10,1

%

Ur drift

76

 

9,6

%

Installerad effekt

684

MW

 

 

Aktuell effekt

143

MW

21

%

Lägg märke till att trotts de senaste dagarnas blåsiga väder så är den SAMLADE EFFEKTEN FRÅN DE SVENSKA VINDKRAFTVERKEN 21 %

Och studera följande grad noga som visar de senaste 30 dagarnas produktion. Den blå linjen visar dygnsvärden.

                            Klicka på grafen så blir den större.

2008-12-02_235301

http://www.vindstat.nu/

Är det INTE FANTASTISKT MED DESSA OTROLIGA STORA VARIATIONER UPP OCH NER!

Den 27/11 så var produktionen 10000 MWh per dygn. 3, jag säger 3 dagar senare så var den drygt 1350 MWh per dygn!

EN MINSKNING AV PRODUKTIONEN PÅ DRYGT 87 %! PÅ 3 DAGAR!

Är det inte fantastiskt att det är detta MYCKET DYRA, OSÄKRA och MYCKET SUBVENTIONERADE energislag som skall ”rädda” vår energiförsörjning.

Allt enligt våra Global Warming Hysteriker och våra intälägänta inhemska politiker. Som säger att Sverige skall gå i ”täten” och ”ta ledningen” i kampen mot den mycket ondskedfulla och orsaken till ALLT ELÄNDE PÅ JORDEN – Nämligen CO2.

Se även mina andra inlägg om vindkraft: The Real Cost of Wind and Solar Power!Why on earth do we put up with this green extortion?All You Need To Know about Denmark and Wind PowerWho knew a ”free” source of energy – Wind Power could be so expensive?Overblown: The Real Cost of Wind Power!Carbon Credits Fund Broken Turbine

Och Orsaken till ALLT elände i världen!,  The wonderful benefits of CO2!,  This is what the Global Warming Hysteria is all about – 0,03%! M.fl.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a> 

Etiketter:

7 svar to “Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt”

 1. korkat Says:

  Detta med den negativa inställningen till vindkraften är korkat. Det är företrädare för denna blogg som är ute och cyklar och inte förstår den långsiktiga satsningen på den säkra vindkraften.

  Om 100 år har vindkraften räddat jorden från den globala uppvärmningen och alla de fasor som vi idag kan se annars skulle komma för hela mänskligheten. Vindkraften är idag till och med räddningen för jobben. Volvo och Saab kan nu skrota den miljöförstörande biltillverkningen och satsa på vidnkraftverk. Sverige är ett blåsigt land. Om vi sätter upp vindkraftverk på alla möjliga platser så får vi en skog av vindkratverk i stället för våra sura svenska trädskogar. De dagar då det inte blåser då stannar alla hemma och gör något som inte kräver elektricitet. Varför skall just lördagar och söndag vara arbetsfria? Det är ett gammalt religiöst påfund. Om vi nu skalll rädda jorden undan den globala uppvärmningen får man anpassa sig och offra något. Sin egen bekvämlighet. Hur bra skulle det inte vara med TV-fria timmar litet då och då. Spelfria perioder för ungdomarna. Allt som följer i spåren av vindstilla dagar skulle vara en välsignelse. Stillastående fabriker och mörka kontorslokaler minskar milöförstöringen.

  Det är alltså korkat att visa den typen av diagram som görs i okunnigt ont syfte i denna blogg. Man har inte förstått att vi går mot nya tider och att man måste gå igenom denna fas av osäkerhet och stora satsningar för att nå det stora målet om 100 år. Låt Sverige snurra! Nu!

 2. Alfred Nilsson Says:

  Något mer korkat än inlägget korkad får man leta efter. Men det är förmodligen ett skämt?

  Se här vad DN-Debatt säger om vindkraften. Det är ett seriöst inlägg.
  Sophia Albertina har rätt som tar fram kritiska artiklar om vindkraften. Jag delar till fullo denna kritik. Vindkraften är en lika stor bluff som hela etanolsatsningen och frågan om koldioxidens ensidiga påverkan av global warming, utsläppsrätter m.m.

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=857710

  Dagens Nyheter
  En utskrift från Dagens
  Nyheters nätupplaga, DN.se.

  Uppdaterad 30 nov 2008 00:50

  ”Skrota satsningen på mer vindkraft”

  Nytt energiutspel från folkpartiet: Ompröva planerna att bygga ut från 10 till 30 terrawattimmar elkraft. För att nå Energimyndighetens mål för utbyggd vindkraft år 2020 krävs enorma ekonomiska och miljöskadliga satsningar. Totalt skulle den påtvingade kostnadsökningen för elkonsumenterna bli allra minst 175 miljarder kronor men sannolikt långt över 200 miljarder. Förutom kostnaden i kronor innebär de storskaliga vindkraftparker som skulle krävas mycket stora och oacceptabla ingrepp i vår fysiska miljö. Dessutom skulle en satsning på nya och säkrare kärnkraftsreaktorer ge två tredjedelar större reducering av växthusgasutsläppen än vad utbyggd vindkraft skulle ge. Därför måste Energimyndighetens plan att gå från 10 till 30 terrawattimmar vindkraft skrotas. Den är inget annat än ett exempel på gammalt planekonomiskt feltänkande som inte hör ihop med en modern miljömedveten marknadsekonomi. Det skriver folkpartiets klimat- och energipolitiske talesman Carl B Hamilton.

  Förra hösten föreslog Energimyndigheten att planeringsmålet för vindkraft i Sverige år 2020 ska sättas till 30 terawattimmar (TWh) per år (DN Debatt 30/11). Det vore en dramatisk ökning från dagens knappt 2 TWh vindkraft per år. Någon ekonomisk kalkyl presenterades dock inte. Inte heller förklarades motiven för att sätta ett planmål för just vindkraft i en marknadsekonomi med en i övrigt fri elmarknad. Så låt mig presentera både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl.

  Vindgenererad el är i dag inte kommersiellt lönsam. På grund av dess attraktiva klimategenskaper har man dock politiskt beslutat att stödja vindkraft, liksom andra ”förnybara” energislag. I Sverige sker detta i huvudsak genom ett system med så kallad kvotplikt. Det innebär att en viss andel av ett elbolags sålda el måste komma från förnybar el. Elbolagen måste därför köpa en viss mängd ”elcertifikat” av producenter av förnybar el för att uppfylla sin ”kvotplikt”. Kostnaden för dessa certifikat läggs sedan på elpriset. Det blir därmed konsumenterna som i slutändan får betala för stödet till förnybar el. Konsekvensen av stödsystemet är densamma som om en särskild skatt lagts på konsumenternas elförbrukning, och skatteintäkten öronmärkts för förnybar elproduktion. Elintensiv industri är dock befriad från kvotplikten, vilket gör att det är hushållen, övrig industri och alla småföretag som betalar nationens merkostnad för den dyrare förnybara elen.

  Energimyndigheten beräknar att nuvarande pliktsystem kommer att ge drygt 8 TWh/år vindkraft till 2015. När stödsystemet infördes var det tänkt att stödet skulle kosta cirka 20 öre/kWh. Eftersom storleken på stödet bestäms av utbud och efterfrågan på förnybar el, kan dock priset på elcertifikat lätt springa upp till väsentligt högre tal än 20 öre/kWh på grund av ökad konkurrens om den förnybara energiproduktionen. Det är precis vad som skett. Noteringen under 2008 ligger på över 30 öre/kWh, det vill säga plus 50 procent.

  Vad blir då elkonsumenternas merkostnad? Varje anläggning får stöd under en femtonårsperiod. För att undvika varje tendens till överskattning räknar jag med endast 25 öre/kWh i stöd i kombination med en prognos om 8 TWh/år vindkraft och 15 års stödperiod för varje anläggning. Då blir konsumenternas merkostnad över elpriserna cirka 30 miljarder (mdr) kr.

  För att nå Energimyndighetens planmål om 30 TWh vindkraft/år till 2020 krävs alltså att ytterligare 22 TWh/år vindkraft byggs utöver gällande mål. Energimyndigheten bedömer att 12 TWh/år av dessa bör vara landbaserad produktion och 10 TWh/år havsbaserad. Vid oförändrad stödnivå innebär den större utbyggnaden av landbaserad vindkraft en ytterligare kostnad för konsumenterna om 45 mdr kr. Stödet till havsbaserad vindkraft anges av Energimyndigheten ”behöva minst fördubblas” för att de 10 TWh till havs ska bli verklighet, vilket alltså innebär en ytterligare kostnad på minst 75 mdr kr för elkonsumenterna. Till dessa tal ska läggas Svenska Kraftnäts uppskattning om minst 25 mdr kr som myndigheten anser krävs för investeringar i nät med mera för att överföra, balansera och reglera 30 TWh/år vindkraft.

  Den totala påtvingade kostnadsökningen för elkonsumenterna blir sålunda mycket lågt räknat ca 175 mdr kr. Denna summa springer dock upp till långt över 200 mdr kr om kvotpriset skulle ligga kvar på dagens nivå på över 30 öre/kWh. Någon diskontering är här inte gjord. Det påverkar dock inte huvudslutsatsen: Energimyndighetens förslag innebär att en närmast enorm ytterligare kostnad läggs på främst hushållens elräkningar.
  Dessutom ökar efterfrågan på vindkraft i resten av världen vilket driver upp priserna på verken. EU:s krav på mer förnybar energiproduktion – som i mångt och mycket är ett lätt maskerat självförsörjningsmål gentemot Ryssland – gör att många länder i Europa planerar för utbyggnad av bland annat vindkraft fram till 2020. Det driver upp priserna på vindkraftverk eftersom den globala produktionskapaciteten än så länge inte hänger med den kraftigt ökade efterfrågan på anläggningar, och priset skenar. Prisutvecklingen visar på risken med att sätta upp ett TWh-mål utan hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna.

  Planer på vindkraftanläggningar möts ofta av protester från allmänheten inte bara i Sverige. Sådana protester driver vindkraften till havs och till glesbygd, med åtföljande höga överföringskostnader till befolkningscentra. Havsbaserad vindkraft är i dagsläget betydligt dyrare att installera och driva, även när man tagit hänsyn till dess högre produktionsförmåga.

  Förutom stödkostnaderna för vindkraft finns en central miljöinvändning vad gäller storskalig vindkraft, det vill säga den stora mängd vindkraftverk som krävs. De 48 verk som står på den nyligen invigda vindkraftparken Lillgrund i Öresund kan tas som exempel. Varje sådant verk producerar 0,006875 TWh/år. Det innebär att det behövs nära 4400 sådana vindkraftverk, eller motsvarande 91 vindkraftparker av Lillgrunds storlek, för att nå ett planeringsmål på 30 TWh. Eftersom många av verken i stället kommer placeras på land och ha lägre effekt blir det verkliga antalet vindkraftverk betydligt större. Att hitta så många platser i Sverige att bygga storskaliga vindkraftparker på utan att det upplevs som mycket stora ingrepp i vår miljö känns nära nog omöjligt.

  En annan jämförelse är att det behövs så mycket som cirka 40 nya sannolikt svårplacerade vindkraftparker av Lillgrunds storlek för att producera lika mycket el per år som en enda kärnkraftsreaktor av den typ som nu byggs i finska Olkiluoto.

  När det gäller klimatmålet och minskade utsläpp av växthusgaser är vindkraft mycket underlägsen kärnkraft. För stödsumman 175 mdr kr (se ovan) får man en minskning av utsläppen med 24 miljoner ton koldioxid per år under ett vindskraftverks livslängd, maximalt 20 år. För samma summa kan man bygga fyra, nya och säkrare, finska reaktorer som tillsammans skulle minska utsläppen med cirka 40 miljoner ton koldioxid i 60-75 år, det vill säga för samma summa ger kärnkraften 66 procent större utsläppsminskningar per år under upp till 50 års längre tid!

  För klimatet, elkonsumenternas och miljöns skull bör därför Energimyndighetens plan att gå från 10 till 30 TWh vindkraft skrotas. Det var också folkpartiets partiråds beslut nyligen. Målet är exempel på gammalt planekonomiskt feltänkande och är motsatsen till att ”sätta pris på miljön”. I en modern miljömedveten marknadsekonomi används i stället samhällsekonomiska styrmedel som stimulerar aktörerna till rationella investeringsbeslut mot relevanta mål.

  Dessutom bör förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer upphävas så att kraftbolagen kan investera sina vinster i kostnadseffektiv och klimatsmart svensk energiproduktion, som inte kräver ekonomiskt stöd från staten. Då, men bara då, kan Sverige driva ned sina utsläpp av växthusgaser med de 80-90 procent som krävs till 2050. Med förlitan på vindkraft misslyckas vi med den uppgiften.
  carl b hamilton

 3. Ture Marklund Says:

  Man undrar vad ”korkat” skaffar information ifrån. Kommenterar man saker bör man ha mera på fötterna.
  Läs Bygg Teknik nr 5 hittar du en artikel författad av Bertil Persson ”vindkraft på land dyr och bullrig” I denna artikel har gjorts en jämnförelse mellan Danmark, Skottland, England och Sverige.
  Verkningsgraden är inte bättre där än vad som sofiaalbertina angett.
  Landbaserade vindkraftverk har en produktionskostnad på 99 öre/kwh. Vattenkrafts El har en produktionskostnad på ca 10 öre/kwh(12 öre för kärnkrafts EL)
  Staten har subventionerat 50% Ca 46 miljarder kr till befintliga installationer. Prof Hyllander Halmstad har gett kryptiska förklaringar till
  artikeln.
  fd skogsarbetare

 4. Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 2 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] UD/RK Samhälls Debatt Ett rättframt, öppet och intressant forum! « Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt […]

 5. Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 3 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] med liten effekt – 3 By sophiaalbertina Som en uppföljning av mitt tidigare inlägg Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt och Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 2 kommer här några […]

 6. Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 11 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] liten effekt – 3,  Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 2,  Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt,  The Real Cost of Wind and Solar Power!,  Why on earth do we put up with this […]

 7. Record cold and snow in November – Wind Power at 12% output « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt,  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: