Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 10:

varning-2

Som en fortsättning på mina inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! etc.

Så kommer här mera om hur våra partier har sålt ut våra fri- och rättigheter.

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med politisk ”färg” eller parti att göra.

 Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.

 

Här kommer ett litet urval:

http://bloggenbent.se/modules/wordpress/2009/01/10/nu-har-centeruppropetse-ppnat-igen/

Nu har CenterUppropet.se öppnat igen!

10. January 2009 @ 14:20

Nu har Centeruppropet öppnat sina dörrar igen, och den här gången är saker och ting lite annorlunda.

Det största, roten till allt det onda, som har hänt med Centerpartiet under de senaste åren kan stavas till ”organisationsproblem”. Alltså, Centerpartiets riksledning tycker sig ha mandat att köra över stämmobeslut och partiets styrdokument som medlemmar har bestämt ska gälla.

Det spelar alltså mindre roll vad vi medlemmar tycker och röstar på när vi har våra stämmor och årsmöten. Partiets riksledning tycker att detta är något som kan ignoreras när det kommer till regeringsbeslut.

På ett möte med partiledningen i samband med FRA-debatten så exemplifierade jag detta med att riksledningen skulle kunna få för sig att införa socialismen som partiets ideologi utan att tillfråga medlemmarna, om detta gjorde att regeringsinnehavet säkerställdes.

Det är ungefär på den nivån som vi medlemmar känner när det gäller integritetsfrågorna. I bubblan som alla riksdagsmän lever i, så har partiets ledning bestämt sig för att göra vad som motsvarar att införa socialismen.

Centeruppropet skapades i ett ganska snävt syfte – att bekämpa FRA-lagen. Det var det stora hotet. Vi kom inte hela vägen fram, men jag tror att vi med fog kan säga att vi ruskade om partiet ganska ordentligt. Det syntes kanske inte så mycket utåt eftersom vi bestämde oss rätt tidigt för att vara taktiska och strategiska och lirka och jollra med partiledningens representanter.

Men Centeruppropet tystnade. Jag försvann in i mitt eget privata lilla helvete därför att mitt äktenskap kraschade mitt under processen. Eriks företag krävde hans odelade egenskap under en längre tid. De andra medlemmarna skingrades också.

Och så kom IPRED. Och Datalagringen. Framöver kommer IPRED2 och ACTA och gud vet vad. Det tycktes stå ganska klart, ur min personliga analys, att vår tystnad tycktes uppfattas som acceptans av det som skedde.

Trots rabaldret inom partiet under FRA-debatten, och trots alla samtal och möten med partisekreterare och riksdagsmän och höga tjänstemän, så hade inte modus operandi för partiets riksledning förändrats. Vårt integritetsmanifest, vårt principprogram, våra stämmobeslut kördes över – igen och igen och igen.

Betydde det att de tolkade vår tystnad som acceptans av allt detta? Ja, kanske. Det är i så fall vårt fel inom Centeruppropet att vi inte tydliggjort vår ställning tydligare. Men vi är som sagt inte heltidspolitiker, och vi är upptagna med våra liv utanför politiken, och vi kunde inte fortsätta jollra med politikerna på grund av våra livs andra krav.

Men nu har vi startat upp igen, på grund av allt det som hänt, och vår målsättning den här gången är betydligt bredare integritetspolitiskt än FRA-lagen. Det tycks finnas ett grundproblem som måste angripas inom partiet, nämligen den här felaktiga inställningen att medlemmarnas formella beslut i olika principiellt viktiga frågor är förhandlingsbara.

Det tycks vara så att integritetsfrågor är en fråga där Centerpartiet alltid får ge med sig på, medan man ”respekterar” vår ställning om kärnkraften. Ingen har krävt att vi ska överge kärnkraftshållningen, men alla kräver att vi ska lägga oss flata när det gäller den betydligt viktigare frågan om integritetspolitiken.

Man kan ju fråga sig vad ett sjuprocentsparti kan åstadkomma, egentligen, och det är en relevant fråga. Men det är ett ogiltigt argument.

Riksdagsordningen fungerar som så att regeringsförslag först behandlas i samordningskansliet, och skickas sedan till riksdagsgrupperna och till partiledningen. Då sker en intern riksdagsdebatt, vilket slutligen – med eller utan partipiska – resulterar i ett regeringsförslag.

I Centerpartiets fall så tycks beslut som går emot våra grundläggande ideologiska ställningstaganden alltid komma ut ur samordningskansliet snarare än att de vetoläggs där och då av våra representanter där. Om de stoppades rakt i papperskorgen, så skulle de aldrig komma i en situation där de ”hotade regeringens sammanhållning”.

Avlivandet av idiotiska förslag skulle ske i tysthet, och de enda som möjligtvis skulle bli sura vad de andra partiernas tjänstemän på samordningskansliet. Men något offentligt bråk skulle det aldrig bli frågan om. Om andra partier sedan tog det vidare, så skulle ansvaret för ”regeringens sammanhållning” helt vila på deras axlar.

Men så sker förstås inte och det är därför idiotiska och integritetskränkande förslag kommer till riksdagen och till partiledningen. Och så börjar processen med att försöka ”förbättra” de idiotiska förslagen snarare än att avliva dem innan de växer sig för stora.

Nåväl, det där är som sagt en organisatorisk fråga för partiet, och det är i den änden som jag kommer att arbeta inom CenterUppropet, och det är i den ändan jag hoppas att CenterUppropet kommer att börja nysta.

Det blir i vilket fall som helst ett betydligt bredare anslag den här gången än i samband med FRA-debatten. Nu är det hela politiken som ska nagelfaras, och hur vi som parti agerar vad gäller centrala delar av vår ideologi.

För min personliga analys är att vi har hamnat i den här soppan på grund av att den interna demokratin inte längre respekteras av högre nivåer inom partiet, och det är min personliga förhoppning att Centeruppropet ska bidra till att ta in riksledningen på mattan och förklara sakernas fakta för dem – att de inte har mandat att förhandla bort partiets kärnideal.

Om det betyder bråk och splittring i partiet under ett par valår, så får det bli så då tycker jag. Det var inte medlemmarna som valde det, utan våra representanter när de valde att köra över det som vi medlemmar tycker är allra viktigast, integriteten.

 

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/01/det-r-dags-att-gra-upp-en-gng-fr-alla.html

den 8 januari 2009

 Vad ska man med centerpartiet till?

Det är dags att göra upp en gång för alla med centerpartiet – partiet som sökt profilera sig som integritetsförkämpar och ett parti i takt med den nya tekniken.

En kort summering av 2008 ur detta perspektiv:

FRA-lagen:

Centerpartiet skriver i sitt öppenhetsmanifest:

Hoten mot öppenheten

De senaste åren har det öppna samhället hotats i en mängd frågor. Just genom sin mångfald har det också varit svårt att se sambandet mellan frågorna. Vi menar dock att det går en röd tråd genom dessa frågor, från tilltagande övervakning till EU-kritisk retorik: 

 • Vi ser idag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om trafikdatalagring, rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.” 

 

 1. Centerpartiet föreslår att FRA bara ska få tillgång till transittrafik (trafik mellan utländska adresser).
 2. Centerpartiet vill att FRAs verksamhet ska exponeras i en sannningskommission.
 3. Centerpartiet vill att all spaning ska förhandsprövas.

Resultat:

 1. Centerpartiet röstar för FRA-lagen i riksdagen den 18 juni, med några innehållslösa kontrollinstanser men med samma integritetsintrång.
 2. Kravet på transittrafik glöms bort.
 3. Det blir ingen sanningskommission.
 4. Förhandsprövningen ska bara gälla om det inte är bråttom, och om FRA råkar veta vad man ska spana på.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey.

IPRED:

 1. Centerpartiet vill legalisera fildelning för privat bruk:
  Fildelning för privat bruk ska inte vara olagligt – det är Centerpartiets ståndpunkt. Upphovsrättslagen bör därför moderniseras.
 2. Centerpartiet vill inte att abbonnentuppgifter ska lämnas ut.
 3. Centerpartiet vill att utlämning av abbonnentuppgifter ska föregås av varningsbrev.

Resultat:

 1. Centerpartiet röstar för att jaga privatkopierande fildelare.
 2. Centerpartiet säger ja till att abbonnentuppgifter lämnas ut
 3. Inga varningsbrev.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey

Datalagringen:

 1. Centerpartiet säger i sitt öppenhetsmanifest:
  ”om posten skulle få direktiv att registrera all brevväxling med uppgifter om vem som skickat brev till vem och vid vilken tidpunkt skulle detta knappast accepteras, vare sig av allmänhet eller domstolar. Men just detta gäller idag när man skickar mail – genom så kallad datalagring.”
 2. Centerpartiet säger nej till datalagringen i EU-nämnden.
 3. Centerpartiet säger nej till datalagringen i EU-parlamentet.
 4. Centerpartiet vill inte ha datalagringsdirektivet i Sverige.

Resultat:

Centerpartiet kommer att säga ja till datalagringen i riksdagen.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey

Dags att utkräva ansvar

Centerpartiet säger att man tvingas kompromissa. Men vad får man i utbyte? I själva verket har man kompromissat bort hela sitt integritetsprogram (samt en rad andra hjärtefrågor, men det kan vi låta vara just nu). Det är inte acceptabelt. Jag har sett en lång rad före detta centerväljare, online och IRL, som ångrar bittert att de lät centern förvalta deras röst i valet 2006.

För vad har vi fått? En allians där det räcker med 49 moderater, 15 centerpartister, 13 kristdemokrater och 15 folkpartister för att driva igenom vilken integritetskränkning som helst. Även mot en samlad opposition! Det är 26% av riksdagsledamöterna. I själva verket räcker det med hälften av det, för är två partier med på tåget så hakar de andra på.

 ”Le, du har blivit grundlurad”

CENTERPARTIET: INTEGRITET
Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande rättigheter ingenting som centerpartiet jobbar aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central ingen plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra Terroristattacker, terroristattacker och terroristattacker är andra. Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med inte begränsas av skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Centerpartiet vill:

 • Ha stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten
 • Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten
 • Integritetsmärka produkter och tjänster
 • Sitta i regering

(Tack Onsdag)

Centerpartiet förtjänar inte min röst 2009 eller 2010. Förtjänar de din?

Upplagd av Mikael Nilsson kl. 13:43

 

http://erikhultin.se/01/denna-blogg-erbjuder-varken-musik-eller-pizza.php

Denna blogg erbjuder varken musik eller pizza

Postat av Erik den 08 Jan 2009 kl. 22:43

 Lätt road noterar jag att min lilla blogg kl. 16.48 idag hade besök från STIM. Förvisso så är STIM välkomna på besök hit, men om de funderar över ifall jag spela musik för läsarna eller liknande så kan jag lugnt avfärda den tanken. Här serveras nämligen varken musik eller pizza. Bara mina egna tankegångar.

 I övrigt så noterar jag att den folkpartistiska riksdagsledamoten Solveig Hellquist från Sundsvall ville värna den personliga integriteten när det gällde FRA-lagen och att hon nu är nöjd med lagen när väl förändringarna träder i kraft. Den personliga integriteten och det vettiga i att överlämna nästintill polisiära befogenheter åt privata affärsintressen bekymrar henne dock inte så särskilt mycket. Varken hon i egenskap av riksdagsledamot eller jag som privatperson är skyldiga att uppfinna en fungerande affärsmodell år profithungriga och bakåtsträvande skivbolag och musikinvestorer. Mitt råd till Solveig är att hon dels bör läsa på och dels att hon kanske bör reflektera över varför IPRED redan har fällts för att den är för integritetskränkande nere i EU. Där duger lagen inte, men nu handlar det ju bara om svenska medborgare. Jag undrar hur mycket av hennes kritik mot den gamla FRA-lagen som var verklig och hur mycket som var taktik. Vi får se vad hon säger när de penninghungriga vargarna från EMI, Sony et al för första gången hugger sina klor i en svensk medborgare med osannolika ersättningskrav och hot om stämning. Man får ju undra över varför någon tror att ”musikskaparna” ska agera annorlunda i Sverige än i alla andra länder. För att vi svenskar ju är sååååååå snälla och fina?

 http://erikhultin.se/01/mer-pa-tv-om-fra-och-nu-aven-om-ipred.php

 http://erikhultin.se/01/terrorister-musikskapare-grova-brottslingar-usa-eu.php

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

5 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10”

 1. Jens O Says:

  Visst finns det villiga och nyfikna politiker, men de får inte se sina röster hörda, när partitopparna föredrar ett locket på.

 2. Jens O. » Blog Archive » Två viktiga steg i bloggvärden, mot en ökad axeptans Says:

  […] är altså det kontraktet, som har brutits efter valet 2006. Sophiaalbertina belyser de aspekterna och hur det har föranlett kritik, när det bryter de socialliberala tankarna […]

 3. sophiaalbertina Says:

  Jens O

  Jag håller med.
  Jag känner personligen flera politiker i riksdagen, från olika partier. De är vad man skulle säga hyggliga och intelligenta personer.

  Problemet är bara den politiska kultur som odlats de senaste säg 25 åren. Och som drivits av de politiska partiernas ledningar. Och där de enskilda ledamöterna i riskdagen snällt har funnit sig i denna successiva förskjutning av den interna politiska ”kulturen”.

  Allt detta har inneburit att vi i dag har en situation där det BARA är partiledningen som har exklusiv och TOTALT tolkningsföreträde vad det gäller politik och partiprogram.

  Och där de enskilda riksdagsledamöterna bara är ”rubber stamp” och lydiga redskap åt partiledningen. Och där de som försöker protestera mobbas mycket brutalt av partiledningen OCH övriga parti ”vänner” i riksdagen.

  Och det som betyder något är att ”hålla sig väl” med partiledningen och partigruppens ledare i riksdagen. INTE att försvara sitt partis principer och ideologi. Eller att företräda väljarna, vars representant man de facto är, och deras åsikter

  Och där ideologi och principer inte betyder något. Och där partiprogram inte är värda pappret de är skrivna på.

  Det är därför vi kan se partier svänga 180 grader från vad de sade FÖRE valet och vad som står i deras partiprogram. Och där de gladeligen genomför ”åtgärder” som är ett totalt förräderi mot kärnan i deras ideologi och partiprogram.

  I dag så finns det de facto ingen partipolitik i Sverige. Vad som finns är en maktpolitik vars enda syfte är att få makten eller att behålla makten.

  Civilkurage är tyvärr en stor bristvara i det här landet. Bland politiker är den numera obefintlig.

 4. Jens O Says:

  sophiaalbertina, på något sätt måste den muren brytas igenom, brytas ned, få politiker på gräsrotsnivå att våga träda fram, få media att skriva mer faktualistiskt. Fick där ett intressant inlägg, av Anders Widén. Enligt hans politiska kontakter, släpps de inte in i dagens media.

 5. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 - IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10 […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: