Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 25 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

 Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Efter Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, remote searching ….. så kommer nu Polismetodutredningen.

Först så ge man alltså privata affärsintressen större befogenheter än polisen (IPRED).

Nu när det beslutet är snart är fattat så ger man polisen samma och STÖRRE befogenheter med hänvisning att polisen inte kan ha mindre befogenheter än de privata affärsintressena.

Och som lök på laxen så säger den intälägänta Ask att det här ”förstärker och förbättrar rättssäkerheten” för oss medborgare!

Utredningen har det orwellianska namnet: ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen”.

Citat: ” Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet.”

Dvs. Det blir enligt dessa intälägänta politiker ”mera rättssäkert” om polisen INTE behöver gå till åklagare utan kan avlyssna alla (ip, telefoner, position etc.) eller få ut information – Det räcker med böter och småbrott – de ”säger sig behöva”.

Jag uppmanar ALLA att kopiera meddelandet ovan, eller gör er egen variant.

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:
OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

  http://www.fraskydd.se/

 Utredningen finns här

http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/119163

Här kommer ett lite urval av artiklar och inlägg:

 

Även polisen får fritt fram för fildelarjakt

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/01/23/aven-polisen-far-fritt-fram-for-fildelarjakt/

”Det vi ser är hur våra medborgerliga rättigheter monteras ned steg för steg. Varje nytt steg motiveras med det förra. Nu åker vi rutschkana på det sluttande planet.

 Politikerna som styr Sverige har glömt bort allt vad värn av den personliga integriteten heter. Alla ska övervakas, och ingen brottsmisstanke är för liten för att motivera att privatlivets helgd bryts.

Den här utvecklingen måste vi få stopp på omedelbart. Nu är det faktiskt allvar.”

 

Fy skäms på oss

http://opassande.se/index.php/2009/01/23/fy-skams-pa-oss/

”Dessutom säger man nu att det VAR ett problem att upphovsrättsinnehavare skulle få större befogenhet än polisen. Vi som beklagat detta, tänkte väl oss kanske inte att polisen skulle bli fullkomligt ansvarsbefriade från integritetsaspekter i sitt arbete.

 Det fortsätter att ramla in olika vittnesmål om hur ”gratiskulturen” som inspirerar till ovanstående lagstiftning, faktiskt genererar en massa pengar. Härom sistens kunde vi t.ex. läsa om hur Monty Python-gänget beslutat sig för att lägga upp sitt material på tuben. Detta har föranlett en ökning i försäljningssiffrorna för deras dvd-skivor. Med 23000 procent. De ligger nu tvåa på amazon.coms bästsäljarlista. Fy skäms på oss ”gratisätare”.”

 

Polismetodutredningen utplånar privatliv på nätet

http://rickfalkvinge.se/2009/01/23/polismetodutredningen/

Den s.k. polismetodutredningen presenterade nyss sitt delbetänkande. Den gick mycket längre än jag hade trott.

Polisen ska alltid kunna få ut abonnenten bakom en IP-adress, även vid småbrott som förtal och olovlig körning, utan att blanda in någon domstol eller juridisk mellaninstans. Ett uttryckligt skäl är att polisen ska kunna jaga fildelare.

Det här innebär att trafikuppgifter som IP-adresser helt saknar integritetsskydd. Utredningen går på linjen som SOU 2005:38 föreslog – den utredningen som Oscar Swartz beskrev som att den öppnar dammluckorna för ett totalt övervakningssamhälle – och klassar helt enkelt om trafikuppgifterna som ”kataloguppgifter”. Ett juridiskt trick för att utplåna stora delar av brevhemligheten med ett penndrag.

Det är också intressant att utredningen delvis motiverar det här med att Ipred ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än polisen, något de ihärdigt förnekat tidigare. Misstaget ”rättas alltså till” genom att ge samma befogenheter till polisen också.

Piratpartiet har redan skickat ut ett pressmeddelande. Mini har också hunnit kommentera.

Tidigare har rättsväsendet endast fått göra sådana intrång i privatlivet för brott som ger två års fängelse eller mer. Bara en handfull av de allra grövsta brotten faller i denna kategori, som mord, grov mordbrand och våldtäkt. I den här utredningen, så ges alltså polisen rätt att spåra människor även för brott som förtal, snatteri och olovlig körning. Det är en kraftig försvagning av integritetsskyddet.

 

Svensk Myndighetskontroll: Naken i en bur av glas

http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1096885/

”Detta blir bara mer och mer Orwellskt.

Återigen så ”förstärker” man rättssäkerhet och integritetsskydd genom att försvaga dom. Hur stärks mitt rättsskydd av att polisen får tillstånd och utökade befogenheter att få min IP-adress?

Enligt Beatrice Ask, så tycks det vara så att nu när privata företag har den rätten så vore det konstigt om inte polisen hade det…….!!

 Jamen för helvete!!

Det är ju regeringen som i sitt lagförslag först har givit industrin den rätten. Sedan ”förstärker” man mitt genom detta försämrade rättskydd, med att ge ytterligare en organisation samma möjlighet. Med regeringens logik så blir alltså min integritet mindre kränkt ju fler som får reda på saker om mig?

Enligt regeringen ökar min rättssäkerhet av att fler får tillgång till min ip-adress. Med samma logik så blir alltså rättssäkerheten större ju mer godtycke polisen får använda?

Det måste ju vara något fullständigt fel på regeringskollektivets sätt att resonera. Fortsätt med den logiken så är ju det allra bästa att sitta naken i en glasbur där alla som vill kan se och höra allt jag gör. Då är jag som mest integritetsskyddad och rättssäker.

Nu ska jag läsa igenom hela förslaget och då så kommer det säkert fram mer som är vansinnigt.

Säger som Arnold….I´ll be back!”

 

Polismetodutredningen underlättar jakt på fildelare

http://parstrom.wordpress.com/2009/01/23/polismetodutredningen-underlattar-jakt-pa-fildelare/

”Denna avslutande formulering öppnar för ökade befogenheter för myndigheterna – bland annat underlättas ju jakten på fildelare väsentligt av att det ska räcka med böter i straffskalan:

Utredningen föreslår att inhämtning av lokaliseringsuppgifter rörande mobiltelefoner ska få ske på motsvarande sätt som inhämtning av trafikuppgifter, oberoende av om uppgiften har samband med ett telemeddelande eller inte. Utredningen föreslår också att uppgifter om vem som innehar ett visst telefon- eller IP-nummer (abonnemangsuppgifter) ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff.

Det verkar ju också som om lokalisering av mobiltelefoner ska få göras även när samtal inte har ringts. Det är ett steg mera påträngande än om plats bara specificeras vid samtal.”

 

Borgarna VILL bli hatade

http://jinge.se/politik/borgarna-vill-bli-hatade.htm

På något annat sätt kan jag inte förstå agerandet från den borgerliga regeringen. En utredning förslår en ändring som gör att IPRED-lagen kommer att slå ännu hårdare mot fildelarna. Och inte bara fildelarna.

AB: ”Det ska bli lättare för polisen att få ut identiteten på fildelare. Det är innebörden i ett förslag från en statlig utredning. I dag krävs domstolsbeslut för att polisen ska få veta vem som har ett visst telefonnummer eller IP-nummer från operatörerna. Det misstänkta brottet måste dessutom leda till fängelse. Nu föreslår den statliga Polismetodutredningen i ett delbetänkande att det ska räcka med böter i straffskalan för att polisen ska kunna begära ut uppgifterna.”

Och böter är det lägsta straffet, vilket innebär att samtliga innevånare i riket kommer att omfattas. Säger polisen att de ”tror” att Nisse fildelar så får de ut IP-numret. Men det blir värre…

AB: ”Beslut om hemlig teleövervakning ska även kunna fattas när det inte finns någon skälig misstänkt av såväl domstol, åklagare eller undersökningsledaren.”

Man får, enligt förslaget, lyssna på telefonsamtal även om det inte finns någon misstänkt. Och Beatrice Ask påstår att det här förbättrar rätts-säkerheten. Moderaterna drar sig inte ett ögonblick för att använda rena lögner för att trumma igenom sina storebrorslagar. Karl Sigfrid är den enda som protesterar.

De som är unga idag kommer aldrig att rösta på (c), (fp), (kd) eller (m) på ett par decennier. Man får trösta sig med det…”

 

Polismetodutredningen – som IPRED fast tvärtom

http://sigfrid.wordpress.com/2009/01/23/polismetodutredningen-som-ipred-fast-tvartom/

Så vad vi ser är följande utveckling: IPRED-lagen stiftas med hänvisning till att upphovsrätten är en civilrättslig angelägenhet. Rättighetsinnehavare, hette det då, skulle inte behöva gå omvägen via polisen för att kunna stämma fildelare:

Nu förs det motsatta resonemanget. Polisen kan inte i en rättsstat ha mindre långtgående befogenheter än vad andra aktörer har, så med hänvisning till IPRED föreslås att polisen får nya verktyg för att jaga fildelare. Värt att notera är att detta förslag ger större befogenheter än vad IPRED gör i och med att polisen inte behöver gå via domstol. Betyder det, för övrigt, att en rättighetsinnehavare som får nej i domstol kan få beslutet överprövat av en polis?

”Ett logiskt nästa steg blir därför att ge polisen nya verktyg för att säkra ytterligare bevisning genom att proportionalitetskraven för husrannsakan sänks.

Allt detta är en följd av en upphovsrätt vars hela syfte är att låta rättighetsinnehavare kontrollera andra människors aktiviteter.”

 

Japp, polisjakt på fildelare

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/01/japp-polisjakt-p-fildelare.html

”Polismetodutredningen föreslår att polisen ska få obegränsad tillgång till abbonenten bakom IP-adresser, så länge någon form av misstanke av någon grad förekommer.

Förslag: Skyldigheten för leverantörerna att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter ska i motsats till vad som nu gäller inte vara begränsad till misstanke om brott av viss svårhetsgrad.

Det är svårt att tro att det är sant, men en av motiveringarna är just att ”men upphovsrättsinnehavara får ju med IPRED, då måste ju Polisen få!”

När det gäller det immaterialrättsliga området är det värt att notera att ett genomförande av förslagen i prop. 2008/09:67 med nuvarande reglering skulle innebära att rättighetshavare, om än efter domstolsprövning, i några fall skulle ha mer vittgående befogenheter att få ut IP-nummer från Internetleverantörerna än vad de brottsbekämpande myndigheterna för närvarande har. I en rättsstat måste dock det huvudsakliga brottsbekämpande arbetet åvila polisen och andra myndigheter, även när det gäller bötesbrottslighet av det slag som upphovsrättsbrott utgör exempel på.

Detta förnekas ju annars av IPRED-förespråkare. Nu är det påpekat av regeringens utredare som ett problem som måste åtgärdas.”

 

IPRED och immaterialrätten är farlig för mänskligheten

http://djingis.blogspot.com/2009/01/ipred-och-immaterialrtten-r-farlig-fr.html

 ”Det saknas empiriskt stöd för tesen att immaterialrätten är samhällsnyttig.”

Det skriver juridikprofessorerna Michele Boldrin och David K Levine i boken Against Intellectual Monopoly (Cambridge University Press, 298s)

 ”Och mer än så: de menar att upphovsrättens eventuella fördelar är mycket mindre än skadan den gör. Med en rad exempel på hur patent missbrukas, hur upphovsrätten hindrar spridning av kunskap och information och hur immaterialrätten förvandlas till ett verktyg för begränsning av medborgarnas rätt att ta del av information och kunskap, tecknar de en entydig bild av en immaterialrätt som de menar inte längre förtjänar att försvaras.” SvD

 ”Vi vet också, så där lite till mans i bakhuvudet, att man med allmänna medel har finansierat kartläggningen av människans gener. Nu när man kartlagt dem är de stora företagen inbegripna i en veritabel kapplöpning för att vara den som först kan patentera flest mänskliga genom. Man vill inte dela med sig av kunskap. Man vill tjäna pengar på den.

Den stora frågan; är det rätt? Gynnar det mänskligheten, eller låser man återigen för möjligheten att vi snabbare kan hitta vägar att bota cancer, AIDS eller vanlig influensa om vi istället delar på kunskapen på det sätt som redan sker inom Opens Source-rörelsen?”

”I detta fall har tre forskare, med lön från det allmänna, undersökt något som naturen har utvecklat, sedan får de patent på detta så att ingen annan ska kunna utnyttja forskningsresultaten utan att betala till dessa ”uppfinnare”.

Frågan är: Hur gynnar detta utvecklingen, eller samhällsnyttan, eller mänskligheten, vilket väl ursprungligen var anledningen till att vi beviljar sådana monopol som patenten utgör?”

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2353475.svd

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

13 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25”

 1. Dennis Nilsson Says:

  Det här kommer att svänga först när det först brinner i maktens och etablissemangets ända.

  Sådana är vi människor, du, jag och alla andra. Det man själv inte drabbas av personligen, det existerar inte.

 2. opassande » Blog Archive » Det går inte att vara rädd för kontrollsamhället utan att vara rädd för politiker Says:

  […] vi “amatörer” sitter här och försöker sprida kunskapen i denna vår livstids viktigaste fråga, för fulla muggar. Som till exempel Anders Widén som […]

 3. Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) Says:

  Ehm… vill inte klaga på din lista med elände, men jag tror att tredje penningtvättsdirektivet är en god kandidat.

 4. sophiaalbertina Says:

  Dennis,

  Det du säger stämmer tyvärr delvis. Folk måste “göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr “nötas in”.

  Som ett komplement till det jag skrev i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10 och min kommentar https://uddebatt.wordpress.com/2009/01/10/valkommen-till-stasi-och-kgb-land-dag-10/#comment-4645 så skulle jag villa tillägga två saker:

  Det ena ha att göra med hur partierna systematiskt har gjort sig oberoende av sina medlemmar och sympatisörer. Genom alla bidrag som de valda partierna ”får”, (och som de själva har besluta om och systematiskt har höjt), på stat, landsting och kommunal nivå. Vi pratar om flera miljarder kr om man summer allt.

  Som situationen nu är så kan de etablerade partierna leva i all välmåga UTAN ATT HA EN ENDA MEDLEM. Och den enda gången de behöver stå till svars är vid valet vart 4 år.

  Till det så kommer sedan alla bidrag som sker under täckmantel av att stödja ”föreningslivet” men som används för att stödja de egna organisationerna.

  Koppla sedan detta til vad jag skrev i min kommentar i Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10:

  ” Jag känner personligen flera politiker i riksdagen, från olika partier. De är vad man skulle säga hyggliga och intelligenta personer.

  Problemet är bara den politiska kultur som odlats de senaste säg 25 åren. Och som drivits av de politiska partiernas ledningar. Och där de enskilda ledamöterna i riskdagen snällt har funnit sig i denna successiva förskjutning av den interna politiska ”kulturen”.

  Allt detta har inneburit att vi i dag har en situation där det BARA är partiledningen som har exklusiv och TOTALT tolkningsföreträde vad det gäller politik och partiprogram.

  Och där de enskilda riksdagsledamöterna bara är ”rubber stamp” och lydiga redskap åt partiledningen. Och där de som försöker protestera mobbas mycket brutalt av partiledningen OCH övriga parti ”vänner” i riksdagen.

  Och det som betyder något är att ”hålla sig väl” med partiledningen och partigruppens ledare i riksdagen. INTE att försvara sitt partis principer och ideologi. Eller att företräda väljarna, vars representant man de facto är, och deras åsikter

  Och där ideologi och principer inte betyder något. Och där partiprogram inte är värda pappret de är skrivna på.

  Det är därför vi kan se partier svänga 180 grader från vad de sade FÖRE valet och vad som står i deras partiprogram. Och där de gladeligen genomför ”åtgärder” som är ett totalt förräderi mot kärnan i deras ideologi och partiprogram.

  I dag så finns det de facto ingen partipolitik i Sverige. Vad som finns är en maktpolitik vars enda syfte är att få makten eller att behålla makten.

  Civilkurage är tyvärr en stor bristvara i det här landet. Bland politiker är den numera obefintlig.”

  Allt detta, och mer därtill, gör att situationen för demokratin och våra fri- och rättigheter och rättssäkerheten i Sverige är mycket illa ute.

  Sorgligt men sant.

  Till detta kommer sedan massmedias totala svek. Jag menar, de har INTE ENS REAGERAT när fundamentala principer för journalistikens utövande, som källskydd, de facto har sats ur spel.
  Det är mycket enkelt med den lagstiftning som är beslutad och som är på gång nu i vår, att TOTALT FÖLJA en enskild journalist I ALLT HAN GÖR!

  Och de protesterar inte!

  Bortsett från några halvlama mumlanden från journalistförbundet.

  Sedan har ”pressen” mage att anklaga bloggarna för att vara sent ute.

 5. sophiaalbertina Says:

  Erik,

  Välkommen till denna blogg. Det är alltid roligt med politiker som aktiv deltar i debatten.

  Och du har helt rätt det finns flera saker att oro sig för och bli förbannade på.

  Problemet för oss som vill försvara våra fri- och rättigheter samt rättssäkerheten är att en del av dessa frågor, som den du nämnde, är ”väldigt tekniska” för vanligt folk. Och då bli det precis såsom Dennis kommenterade här ” Det man själv inte drabbas av personligen, det existerar inte.”

  Vilket gör det pedagogiskt svårt att föra ut budskapet, framförallt när massmedia INTE hjälper till. Och när det finns starka särintressen som driver dessa frågor. Och där våra partiledningar tyvärr mest verkar lyssna på dessa särintressen istället för att ta tillvara sina medborgares intressen och behov.

  Jag önskar dig lycka till i din kamp för upphovsrättsfrågor i Europaparlamentet.

 6. Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) Says:

  sophiaalbertina,

  Tja, jag gick med i (v) 7 oktober, just efter Svensson (istället för Fjellner) räddade användarrättigheterna i telekompaketet. Hade det funnits en organiserad bloggosphär hade jag nog bitit mig kvar som aktivist.

  Jag vet inte hur man gör för att nå ut. Men jag vet lite om vad som behöver göras. Just nu skulle lite hjälp med att ställa en riktigt bra fråga till kommisionen om anonymiseringstjänster mottagas tacksamt. Har ett utkast här: http://www.co-ment.net/text/704/

  Det spelar ingen roll vem som ställer den (jag vet att Jens Holm gärna hjälper till,det är därför jag dragit igång). Det som spelar roll är att fler lär sig bättre utnyttja de kanaler som finns för att få reda på hur dom tänker i Bryssel.

  Sen hoppas jag på kampanjen http://www.soundcopyright.eu/

  Det ska väl fan inte en enda Svensk MEP gå med på att låsa in 45 års allmänning i en katalogkällare.

  Här en INI-rapport som kanske kan ge lite lite hopp om att det inte är helt kört.

 7. sophiaalbertina Says:

  Erik,

  Som sagt, jag önskar dig verkligen lycka till i din kamp för upphovsrättsfrågor. Det kan verkligen behövas med tanke på tidigare erfarenheter.

  Ett problem är ju det taktiska, politiska fulspelet vi såg i EU hanteringen av telekompaketet. Där ministerrådets ”tjänstemän” och kommissionen kör över eller ändrar fattade beslut i Europaparlamentet.

  När ministerrådet och kommissionen är överens så spelar det tydligen inte så stor roll vad resten av Europa, inklusive dess medborgare tycker.

  Det är ju inte för inte som lobby organisationer lägger så mycket krut på att påverka kommissionen för de vet att de får god ”effekt” där.

  Koppla sedan detta till den oerhört taffliga och naiva hanteringen från vissa ministrar och departement här hemma som inte alls såg några faror med det som sedan skede. Och som inte heller deltog aktivt i försvaret av redan fattade beslut i Europaparlamentet.

  Då går det som det går.

  Det ”demokratiska underskottet” inom EU är bara förnamnet.

 8. Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) Says:

  Amen.

 9. Jens O Says:

  Det pågår mycket arbete, för att sprida information. Ett av problemen, är den tysta median.
  De gör inte mycket, men har börgat reagera lite på polismetodutredningen.
  Just i kväll har organiseringen, gått via twitter. Både Karl Sigfrid (m) och Eva-Lena Jansson (s), har varit kraftigt uppvaktade.

 10. George O-l Says:

  I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling. (George Orwell)

  STASI och KGB-landet styrs nu snart i alla övervakningsdetaljer – när man också läser och förstår de utmärkta sammanfattningarna i denna blogg – med hjälp av de värsta svenska politiker- och massmediabedragare vi någonsin haft. Regeringen och oppositionen står tillsammans för det fullständigt ofattbara sveket. Ett landsföräderi mot de demokratiska fri- och rättigheterna är snart fullbordat.

  Att exempelvis varje person som uttalar sig kritiskt i en blogg nu snart kan spåras upp och rubriceras som att ha medverkat till ”förtal” av staten, regeringen och dess ledamöter, olika organisationer, företag eller privatpersoner är ju fullständigt otroligt i en rättsstat som inte med våld blivit en diktatur. Vi skall ju inte tala om detta pack till journalister som sågat av den gren de sitter på. Yttrandefriheten och meddelarskyddet som försvann.

  Rösterna i EU-valet och 2010 måste nu läggas på Piratpartiet eller Sverigedemokraterna som den sista fria yttringen mot de statliga övergrepp som skett och sker med riksdagspartiernas jesuit-välsignelse i de aktuella fullständigt sanslösa förslagen till övervakning av en generellt sett helt oskyldig befolkning.

  När man struntar i grundlagarna har man gått för långt. När ingen ledare har civilkurage att med sitt liv om det skulle behövas försvara mänskliga fri- och rättigheter och individens okränkbarhet och integritet då finns det ingen hjälp att få. Sista striden är i analkande innan vi förmodligen tvingas gå in i ett skräckvälde av värre slag än finlandiseringens dåtida mest självcensurerande förnedring.

  Sverige blir då ett land som det inte går att leva i.

  • sophiaalbertina Says:

   George O-L

   Som jag sagt, tillsammans men mängder av andra, är det häpnadsväckande hur de ”folkvalda” (som alltså skall representera oss, folket), har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

   OCH DE BARA LALLAR PÅ!

   GLADELIGEN!

   OCH ÖKAR TAKTEN!

   Och massmedia, med några enstaka undantag, lallar också glatt med. Vilket svek!

   Som jag skrev i mitt inlägg https://uddebatt.wordpress.com/2009/01/01/valkommen-till-stasi-och-kgb-land-dag-1/

   ”OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

   OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

   OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

   Politikerna har med “vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som “opålitlig” och “potentiell brottsling”!

   Där vi bara kan “bevisa” vår oskuld genom att “snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

   Vi, det svenska folket, måste alltså först “bevisa” att vi är “oskyldiga” och “värdiga” medborgare innan vi finner “nåd” hos de höga herrarna och damerna.

   En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

   Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

   Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

   Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

   Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

   Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt “ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

   Och de är inte ens medvetna om det!

   Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

   Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

   VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

   Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

   Och lägg märke till att detta har ingenting politisk “färg” eller parti att göra.

   Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

   Och en “demokrati” värd namnet.”

   Här kommer några passande citat för våra ”folkvalda representanter” att fundera på:

   “They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”
   Benjamin Franklin

   Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.
   Abraham Lincoln

   Those who deny freedom to others deserve it not for themselves
   Abraham Lincoln

   No man is good enough to govern another man without that other’s consent
   Abraham Lincoln

   We the people are the rightful masters of both Congress and the courts, not to overthrow the Constitution but to overthrow the men who pervert the Constitution.
   Abraham Lincoln

 11. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 - IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] mina inlägg  Välkommen till Stasi och KGB land DAG 41 – Kriget mot kunderna och medborgarna och Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25 kommer här bloggen Webbhakandes utmärkta sammanfattning av alla dessa inskränkningar och […]

 12. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 - IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25  […]

Lämna ett svar till George O-l Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: